ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายมานิตย์ สุขอนันต์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายรุ่งเรือง ลำพองชาติ รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติงานของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคารศาลจังหวัดสระบุรี