ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ประกาศฯ เรื่องการกำหนดค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ และเอกสารทางคดีของศาลในเขตอำนาจ
เอกสารแนบ