ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

“เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การติดต่อราชการศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ปี ๒๕๖๑”

“เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การติดต่อราชการศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ปี ๒๕๖๑”
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่กฎหมายตามโครงการ“เผยแพร่ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การติดต่อราชการศาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ปี ๒๕๖๑” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านอื่น ๆ แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจ โดยมี นายปราโมทย์ น้อยวิเชียร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  นางสาวเปรมินทร์ ภัคกุลภูริวัฒน์ นิติกรชำนาญการ และสิบตำรวจโทวาทิต ลือชาอุดมพันธ์ เจ้าพนักงานคดีชำนาญการ ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ณ บริเวณวัดหนองไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี