ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ครั้งที่ ๓)

จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ครั้งที่ ๓)
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านอื่น ๆ แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจ โดยมีนายปราโมทย์  น้อยวิเชียร  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  นางสาวเปรมินทร์  ภัคกุลภูริวัฒน์  นิติกรชำนาญการ  ส.ต.ท.วาทิต  ลือชาอุดมพันธ์  เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เป็นผู้รับหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ณ บริเวณโรงเรียนวัดหนองมะค่า  ตำบลหนองย่างเสือ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี