หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
กฎหมาย
ประกาศ
ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
  1. ประกาศ เรื่องการรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
  2. ประกาศฯ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. ประกาศฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
  4. ประกาศ เรื่องการรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  5. ประกาศ เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560
  6. ประกาศฯ เรื่องเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

36

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายมานิตย์  สุขอนันต์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาล  ผู้พิพากษา และข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี และการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการบริหารจัดการคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ
อ่านข่าว