หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
e - Service บริการประชาชน
กฎหมาย
ประกาศ
ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
 1. ประกาศฯ เรื่องรณรงค์ และปฏิเสธการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
 2. ประกาศฯ เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 3. ประกาศฯ เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 4. ประกาศฯ เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
 5. ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
 6. ประกาศฯ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 7. ประกาศฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
 8. ประกาศฯ เรื่องการรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ประกาศฯ เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 10. ประกาศฯ เรื่องเปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
 11. ประกาศฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
 12. ประกาศฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 13. ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 14. ประกาศฯ เรื่องเปิดให้บริการการรับจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดหรือเช็คผ่านระบบ KTB Corporate Online และ K-Cash Connect Plus
 15. ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
 16. ประกาศฯ เรื่องการกำหนดค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ และเอกสารทางคดีของศาลในเขตอำนาจ
 17. ประกาศฯ เรื่องการเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โดยนายชูเกียรติ เหมือนชู เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก” ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒๙ กิโลเมตร เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)
อ่านข่าว